Usluge

Procjena rizika mora biti prilagođena pojedinoj organizaciji i njenom radnom okruženju.

Z

Sama prijetnja ne predstavlja rizik kada nema ranjivosti koja se može iskoristiti.